"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/9 sayılı "Ce" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile birlikte Ek-2 de belirtilen Serbest Dolaşım Rejimine tabi tutulacak ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Anılan tebliğdeki eklerde ithalatta denetlenen ürünlerin tabi oldukları yönetmelikler ve denetime tabi ürünlerin listesi belirtilmiştir

Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır. Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecektir. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılacaktır.

İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumlu olduğu belirtilmiştir.

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/9 sayılı "Ce" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.