Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de 2019/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimini Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile İhracat Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Anılan tebliğdeki eklerde Türk standartlarına göre ticari kalite denetimine tabi ürünlerin listesi belirtilmiştir

Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS' te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

İhracata veya ithalata konu Ek-1 ve Ek-2'de yer alan ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde Ürün Denetmenleri tarafından yapılacaktır.

Aynı araç içine konulan veya aynı başvuru kapsamında kontrole sunulan tüm ürünler için ürün sayısına bakılmaksızın tek parti numarası kullanılacaktır. Ambalajları üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgileri bulunmayan ürünler ihraç edilemeyecektir.

Yapılan ihracat ve ithalat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması, ilgili teknik düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için firmanın hazır bulunmaması durumlarında ürün geri çevrilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimini Tebliği​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.