4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkımda Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 202215.03.2022 tarihli ve 31179 sayılı Resmi Gazete’ de 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkımda Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesi gereğince karar verildiği belirtilmiş olup bunula birlikte yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklikler ile;

·       Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için uygulanacak tek ve maktu vergi kaldırılmıştır.

·       Kararın beşinci kısmının üçüncü bölümde yer alan “Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” başlığı “Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” olarak değiştirilmiştir

·       Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eklenerek söz konusu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18 vergi , diğer ülkelerden gelmesi halinde ise uygulanacak vergi oranının %20 den %30’a çıkarılmış, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yukarıdaki oranlara ilave olarak %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.

·       Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro ile 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %0 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanacaktır.

·       Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın AB: %18, DÜ: %30, ÖTV IV sayılı liste: ilave %20  tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.

·       Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan ve hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden AB:%18, DÜ: %30, ÖTV IV sayılı liste: ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.

·       Diplomatik eşya ve yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmayacaktır ancak posta ve hızlı kargo ile gelen eşyalarda limit 30 kg olarak belirlenmiştir.

·       Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla yolcu beraberinde gelen Ek-9’daki liste(yolcu beraberi eşya listesi) kapsamı dışında kalan ve her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyada (15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.) hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden AB:%18, DÜ: %30, ÖTV IV sayılı liste: ilave %20 oranında vergi uygulanır.

·       Savunma Sanayii Başkanlığına ait olan şirket ve müesseselerin yazılı kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış proje, imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili makam tarafından bu kapsamda olduğu bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınacağı belirtilmiştir.

·       Yurtdışından Türkiye’ye tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller muafiyet kapsamına alınmıştır. Ancak Biyolojik materyaller Sağlık Bakanlığında ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekmektedir.

·       Milli Savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacaktır, on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacaktır.

·       Posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin yetkileri kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında; gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapılmasını takiben ilk üç gün için ardiye ücreti almayacaktır.

Buna ek olarak, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen aşağıdaki eşyalar için hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere dolaylı temsilci olarak yetki verildiği belirtilmiştir.

·       150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın eşyanın,

·       Ek-9 kapsamındaki kişisel eşyanın,

·       Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç, 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın ve, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyaların,

·       KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan kitap, yayın ve belge, Görsel ve işitsel malzeme ve Bilimsel alet, cihaz ve malzemeler cinsi eşyaların,

·       Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller cinsi eşyaların,

·    İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya eşya ve Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller

·   Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın cinsi eşyanın,

·       Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyanın,

·       Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma girişi rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

·       Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında ihracat rejimine konu; miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın,

Karar hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, söz konusu değişiklikler 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.