06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:14) yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2021Gümrük Yönetmeliğinin 238/A Maddesinde Yer Alan İzinli Gönderici Yetkisi ile İlgili Düzenleme Yapılmıştır.

06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:14) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusu kapsamında aranacak koşulların, başvurunun nasıl yapılması gerektiğinin, başvurunun incelenmesinin, yetki verilmesinin, askıya alınmasının, iptalinin, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, izinli gönderici başvurusunda bulunacak kişilerin, başvuru formunda belirtilen esaslar çerçevesinde yer alan şartları taşıması ve bunları kanıtlaması için gereken koşullar ve başvuruya ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir;

·       Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun, Türkiye’de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması şartıyla kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olması

·       Yönetim kurulu ile sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmaması gerektiği,

·       Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her bir yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, ihracat beyannamesi kapsamında eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olması veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyor olması gerektiği, 

·        Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her bir yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, işlem gören tüm beyanname sayısının %0,5’ini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması ve gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle %2’sini aşan sayıda usulsüzlük cezası uygulanmamış olması gerektiği, 

·       En az bir tesise sahip olunması ve akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olması gerektiği, 

·       Asgari olarak başvuru formunda belirtilen niteliklere uygun kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir lojistik programı kullanılması;

·       Rejimin gözetim altında tutulabilmesi ve kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirmeyecek olması gerektiği,

·       Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınarak, müşavir tarafından incelenmesi ve olumlu görüşle rapora bağlanması, başvuru sahibinin kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcunun bulunmamış olması gerektiği; eğer başvuru sahibi yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip ise bu koşulların sağlanmasının gerekmediği ve yukarıda belirtilen transit beyan sayısının dörtte bir olarak uygulanacağı,

·       Ön Başvurunun Ek-1/A’da yer alan ön başvuru formuyla bölge müdürlüğüne, başvuru ise Ek- 1/B’de yer alan başvuru formuyla Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılacağı,·       Yerinde inceleme sonucunda Ek-1/C’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formu düzenleneceği, gerekli şartların sağlandığının anlaşılması halinde başvuru sahibi adına Ek-2/A’da yer alan izinli gönderici yetki numarası ve Ek-2/B’de yer alan izinli gönderici yetki belgesi düzenleneceği,

 

belirtilmiştir.

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.