Mali Bültenler


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projeleri İçin Destek Oranı %100’e Çıkarıldı 28.11.2023

28 Kasım 2023 (Yayın Dönemi "28.11.2023")

27/2/2015 Tarih ve 29280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12’nci Maddesi uyarınca;2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlendi 28.11.2023

28 Kasım 2023 (Yayın Dönemi "28.11.2023")

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 554 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Taslağında Güncelleme Yapılmıştır 28.11.2023

28 Kasım 2023 (Yayın Dönemi "28.11.2023")

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi çerçevesinde güncellenmiştir.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 7846) Resmi Gazete’de Yayımlandı 28.11.2023

28 Kasım 2023 (Yayın Dönemi "28.11.2023")

24 Kasım 2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun 36 ncı maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi gibi uygulamalar nedeniyle ithalatta ödenen katma değer vergisinin mükellefler tarafından hesaplanan katma değer vergisinden indirimi engellenmektedir.Torba Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Vergisel Düzenlemeler 28.11.2023

28 Kasım 2023 (Yayın Dönemi "28.11.2023")

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24 Kasım 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Bu teklifle vergi kanunlarında yapılması öngörülen bazı değişiklikler özetle aşağıda yer almaktadır.