İş Kanunu’na Göre İdari Para Cezaları (2022)

4857 Sayılı İş Kanununa göre uygulanacakpara cezaları) (01.01.2022 Tarihinden itibaren)

Kanun md. Ceza md. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı(TL)

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak

bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

47.409,00

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

397,00

7

99/b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

664,00

8

99/d

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

397,00

14

99/c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

397,00

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

397,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

1.559,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

5.917,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

5.917,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

429,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

429,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

429,00

37

102/b

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

1.559,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

1.559,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

1.559,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

755,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

755,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

755,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

755,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

755,00

63

104

çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

4.173,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

755,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

4.173,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

4.173,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

4.173,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

4.173,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

4.173,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

4.173,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

4.173,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

4.173,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

53.572,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek,ifade ve bilgi vermemek,gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek,kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

37.928,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

37.928,00

96/1

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

37.928,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

37.928,00