Sigorta, SGDP ve işsizlik sigortası

01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak prim oranlarından kısa vadeli sigorta kolları primi 10.01.2013 tarihinde kabul edilen 6385 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi gereğince, işyeri tehlike derecesine bakılmaksızın %2 olarak uygulanmaya başlamıştır.

a) 4/a SGK Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

Sigorta kolları

İşçi payı(%)

İşveren payı(%)

Toplam(%)

Kısa vadeli sigorta kolları primi*

-

2

2

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortasıprimi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5

34,5b) 4/a SGK Kapsamında Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları

Sigorta kolları

İşçi payı(%)

İşveren payı(%)

Toplam(%)

Sosyal Güvenlik DestekPrimi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 

2

2

Toplam

7,5

24,5

32

* 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü maddeye göre kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi; 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesiyle 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir

Sigorta kolları

İşçi payı(%)

İşveren payı(%)

Devlet payı(%)

*İşsizlik Sigortası Primi

1

2

1

*İşsizlik Sigortası Primi (01.01.2004’den itibaren 5027 sayılı 2004 yılı Bütçe Kanunu’nun 49/e md.) İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise %1 sigortalı ve %2 işveren payı alınır. (6111 sayılı Kanunun 70’inci maddesiyle eklenen cümle)