Fatura düzenleme haddi

Fatura verme mecburiyeti (01.01.2024'den itibaren)6900 TL
Fatura verme mecburiyeti (01.01.2023’ten itibaren)
4400 TL
Fatura verme mecburiyeti (01.01.2022’den itibaren) 2000TL
Fatura verme mecburiyeti (01.01.2021’den itibaren) 1500TL
Fatura verme mecburiyeti (01.01.2020’den itibaren) 1400TL
Fatura verme mecburiyeti (01.01.2019’dan itibaren) 1200TL