Defter tutma hadleri


01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 177’nci maddesinde açıklanan bilanço esasına göre defter tutacak olan 1’inci sınıf tüccarlara ait hadler 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı
400.000 TL veya satışlarının tutarı 570.000 TL’yi aşanlar,
1’inci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 200.000 TL’yi aşanlar,
1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000,00 TL’yi aşanlar.