Defter tutma hadleri

01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 177’nci maddesinde açıklanan bilanço esasına göre defter tutacak olan 1’inci sınıf tüccarlara ait hadler

01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı

890.000 TL veya satışlarının tutarı 1.270.000 TL’yi aşanlar,

1’inci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi hasılatı 440.000 TL’yi aşanlar,

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı  890.000,00 TL’yi aşanlar.