İdari para cezası uygulanacak fiiller

Uygulanan
1) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini; 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için, Bir aylık asgari ücret
2) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardanalınan bilgi veya belgelerinKuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (a-2) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için Asgari ücretin iki katı
3) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardanalınan bilgi veya belgelerinKuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (a-2) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekleyükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için, Asgari ücretin beş katı
İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlerveya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlerden,
1) Kamu idarelerine ve bilanço esasına göre defter tutanlara Asgari ücretin üç katı
2)Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara Asgari ücretin iki katı
3)Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Bir aylık asgari ücret
Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenensüre içinde vermeyenlereher bir fiil için,
1) Belgeninasıl olması halindeaylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına Aylık asgari ücretin 1/5 i
2) Belgeninek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, Aylık asgari ücretin 1/8 i
3) Ek belgeninKurumca resen düzenlenmesidurumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, Aylık asgari ücretin 1/2 si
4) Belgenin mahkemekararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma,denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardanalınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, Asgari ücretin iki katı
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarıtarafından veya serbest muhasebeci mali müşavirlerile yeminlimali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, Asgari ücretin iki katı
Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere
Not: İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göreidari para cezası uygulanır.
1)Bilanço esasına göre defter tutanlara Asgari ücretin on iki katı
2)Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara Asgari ücretin altı katı
3)Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Asgari ücretin üç katı
4) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gerekenceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilensüre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuşdefterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlardahil) o ayın dahil bulunduğuhesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik halleriningerçekleştiği her bir takvim ayı için, Aylık asgari ücretin 1/2 si
Kullanılmayabaşlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunluolduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkatealınarak (e-1)ve(e-2) ye göre idari para cezası uygulanır, Aylıkasgari ücretinoniki veya altı - katı
i.VergiUsul Kanunu gereğincebilanço esasına göre defter tutulmasıgerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuşdefterler geçerli sayılmaz ve (e-1)'egöre idari para cezası uygulanır, Aylıkasgari ücretinoniki katı
5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı-soyadı,sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediyebordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için, Aylık asgari ücretin 1/2si
Asgari işçilik incelemesinde Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarile bankaların Kurumcaistenen belgelerien geç 1 ay içinde vermemesi halinde, Asgari ücretin iki katı
Sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmesi; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığınınsona erdiğinin Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olayların Kuruma bildirilmesi ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıklarıher türlü işi üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 gün içinde Kuruma bildirmesi yükümlülükleriniyerine getirmeyenkurum ve kuruluşlarile tüzel kişilere, Bir aylık asgari ücret
Kamu idareleri ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyenya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyenkamu idareleri ile bankalara Aylık asgari ücretin 1/10 u
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumundaTicaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı yapılması gereken bildirimlerin; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerineilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesineesas olan istihdama ilişkin bildirimlerin yasal süresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğüiçin, Bir aylık asgari ücret
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının,
1) Kanunun uygulanmasından doğan incelemeve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında, (eylemleribaşka bir suç oluştursadahi) Asgari ücretin beş katı
2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265. maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerhakkında ayrıca Asgari ücretin on katı
Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerhakkında Asgari ücretin beş katı
Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100.maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerhakkında Asgari ücretin iki katı
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile 506 Sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlerhakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için, Asgari ücretin 1/10 u
Genel sağlık sigortalılarınınbakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara, Asgari Ücretin yarısı
Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır Bir aylık asgari ücret