Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları

(V.U.K. Madde:344)

Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341’inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır

Madde

2023(TL)

352

Sermaye Şirketleri

700

352

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

420

352

İkinci sınıf tüccarlar

210

352

Yukarıdakiler dışında kalıp beyannameusulüylegelir vergisinetabi olanlar

95

352

Kazancı basit usulde tespit edilenler

55

352

Gelir vergisinden muafesnaf

26

İkinci Derece Usulsüzlükler

 

352

Sermaye Şirketleri

370

352

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

210

352

İkinci sınıf tüccarlar

95

352

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

55

352

Kazancı basit usulde tespit edilenler

26

352

Gelir vergisinden muaf esnaf

15

353/1

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde,belgede yazılması gereken meblağın %10'u

2.20

353/1

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla)

1.100.000

353/2

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

2.200

353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza (en fazla)

110.000

353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.100.00

353/3

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,

353/4

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililereibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

353/6

Belirlenenmuhasebe standartlarına, tek düzenhesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeyeyönelikbilgisayar programlarınınüretilmesineilişkin kural ve standartlara uyulmaması

26.000

353/7

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğugetirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

1.300

353/8

Belgebasımı ile ilgili bildirim görevinitamamen veya kısmen yerine getirmeyenmatbaa işletmecilerine

4.200

353/8

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası (en fazla)

840.000

353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenenstandartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500

353/10

Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddenin (d) bendi uyarıncaMaliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

4.200

355 (Mükerrer)
355/1 (Mükerrer)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7.500

355/2 (Mükerrer)

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.700

355/3 (Mükerrer)

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.900

Not

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

5.500.000