Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları

(V.U.K. Madde:344)
Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341’inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Madde

2022(TL)

352

Sermaye Şirketleri

320

352

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

190

352

İkinci sınıf tüccarlar

95

352

Yukarıdakiler dışında kalıp beyannameusulüylegelir vergisinetabi olanlar

43

352

Kazancı basit usulde tespit edilenler

25

352

Gelir vergisinden muafesnaf

12

İkinci Derece Usulsüzlükler

 

352

Sermaye Şirketleri

170

352

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

95

352

İkinci sınıf tüccarlar

43

352

Yukarıdakiler dışında kalıp beyannameusulüylegelir vergisinetabi olanlar

25

352

Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

352

Gelir vergisinden muaf esnaf

6,80

353/1

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde,belgede yazılması gereken meblağın %10'u

500

353/1

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla)

250.000

353/2

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

500

353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza (en fazla)

25.000

353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

250.000

353/3

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,

353/4

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500

353/6

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

12.500

353/7

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

600

353/8

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.900

353/8

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası (en fazla)

380.000

353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500

353/10

Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.900

355 (Mükerrer)
355/1 (Mükerrer)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

355/2 (Mükerrer)

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

355/3 (Mükerrer)

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

Not

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000