Damga vergisi oranları

2023 Yılı için Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur

67 Seri No'lu Damga Vergisi Genel Tebliğik

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2.Kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3.Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4.Tahkimnameler vesulhnameler Binde 9,48
5.Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler) Binde 1,89
6.Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrineilişkin sözleşmeler Binde 1,89
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1.Tahkimnameler 294,90TL
2.Sulhnameler 294,90TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (belli parayı ihtiva edenler dahil)           1.658,80TL
II.Kararlar ve mazbatlar
1.Meclislerden,resmi heyetlerdenve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilenmazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a)Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b)Belli parayı ihtiva etmeyenler294,90TL
2.İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1.Ticari ve mütedavil senetler:
a)Emtia senetleri:
aa)Makbuz senedi (Resepise) 101,20TL
ab)Rehin senedi(Varant) 59,70TL
ac)İyda senedi 9,30TL
ad)Taşıma Senedi 2,20TL
b)Konşimentolar 59,70TL
c)Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d)İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2.Ticari Belgeler
a)Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 101,20TL
b)Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba)Bilançolar 277,30TL
bb)Gelir tabloları 108,50TL
bc) İşletme hesabı özetleri108,50TL
c)Barnameler 9,30TL
d)Tasdikli manifesto nüshaları 44,10TL
e)Ordinolar 2,20TL
f)Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 44,10TL
IV. Makbuzlar ve diğerkağıtlar
1.Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılanmal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlardahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilenve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerinresmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerinetediyesinitemin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınanparalar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişileradına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emirve havalelerine tediye olunduğutakdirde nakli veya tediyeyitemin eden kağıtlar Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilenmakbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2.Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerdengelen posta gönderileriningümrüklenmesi için postanelerce gümrüklereverilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için2,20TL
b)Vergibeyannameleri:
ba)Yıllık gelir vergisi beyannameleri 294,90TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 393,90TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 194,60TL
bd) Muhtasar beyannameler 194,60TL
be)Diğer vergi beyannameleri(damga vergisi beyannameleri hariç) 194,60TL
c)Gümrükidarelerine verilen beyannameler 393,90TL
d)Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 144,40TL
e)Sosyal güvenlikkurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 144,40TL
f)Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle Oluşturulan beyanname 230,70TL
3.Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 2,20TL