Gelir vergisi stopaj oranları

Türü Md/Bent Ait Bent Tevkifat Oranı (%)
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 94/1 GVK 103 ve 104. Md’ye göre
Telif ödemelerinden(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren) 94/2 a 17
Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/2 b 20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren) 94/3 5
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren) 94/4 20
GVK 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden,(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren) 94/5 a 20
Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrımenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren) 94/5 b 20
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2006/11449sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren) 94/5 c 20
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 94/5 d 20
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) 94/6 B1 10
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) 94/6 B2 10
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu fazileri ile TOKİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden 94/7 a,b,c 0
Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin;
i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 7
ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 3
iii) vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 0
Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 7
ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 3
iii) vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 94/7 0
Belirtilenlerin dışında kalan kalanlar için, 10
Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 94/8 15
1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılmahesaplarına ödenen kar paylarından;
i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 20
ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç.67/4 18
2) Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 5
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 3
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç.67/4 0
3) Katılım bankaları tarafından katılım hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 5
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda Geç.67/4 3
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Geç.67/4 0
Başbayiler hariç olmak üzere, 14/03/2007 tarih ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi HakkındaKanun’da tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2012/3322 sayılı BKK ile 01.07.2012’denitibaren) 94/10 a 15
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’danitibaren) 94/11 b 20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/11
Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 94/11 a 1
ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 94/11 a 2
Diğer zirai mahsuller için,
i)Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 94/11 b 2
ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 94/11 b 4
Zirai faaliyet kapsamında ifa edilenhizmetler için,
i)Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerintoplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için; 94/11 c 2
ii) Diğer hizmetleriçin 94/11 c 4
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/12 20
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/12 20
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 94/13 a 2
Hurda alımları için 94/13 b 2
Diğer mal alımları için 94/13 c 5
Diğer hizmet alımları (yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için 94/13 d 10
Tüzelkişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlar
On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlar 94/15 a 15
Bireysel emeklilik sisteminden; On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireyselemeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), 94/16 a 15
Bireysel emeklilik sisteminden; On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilikhakkı kazanmadan ayrılanlarile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik 94/16 hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) 94/16 b 10
Bireysel emeklilik sisteminden; Emeklilik hakkı kazananlarile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin 94/16 içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilikhesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.
94/16 c 5
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842 sayılı Kanun ile24.04.2003’den itibaren) Geç.69 19,8
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen,tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören aracı kuruluş varantların (menkul kıymetler yatırım ortakları hisse senetleri hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;
a) Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’danitibaren) Geç.67/1 0
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükelleflerile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım 10 fonlarıve yatırım ortaklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere,(a) numaralı bent dışında kalan kazançlar için (27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren Geç.67/1 10
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükelleflerile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan kazançlar için (27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’danitibaren) Geç.67/1 10
Türkiye Jokey Kulübünce organizeedilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’denitibaren) Geç.68 20
IMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan; -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2013’dan itibaren Geç.67/1 0
Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010i7926 s. BKK ile 01.10.2010’danitibaren) Geç.67/1 0
Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan; -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010i7926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) Geç.67/1 0
Lig usulüne tabi spor dallarında
1- En üst ligdekiler için Geç.72 a 20
2- En üst altı ligdekiler için Geç.72 a 10
3- Diğer ligdekiler için Geç.72 a 5
4- Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden Geç.72 b 5
Vergi Usul Kanunu’nun 11’inci maddesinin 7. fıkrası kapsamındaki reklam ödemelerinden;
a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden GVK 94/18 15