Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar vergisi tevkifat oranları (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi Uyarınca ve 2006/11447 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları
İlgili Madde Açıklama Oran
KVK 30/1-a Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile %5 03.02.2009'dan itibaren) %5
KVK 30/1-b Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren) %5
KVK 30/1-b Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren) %20
KVK 30/1-c 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) %1
KVK 30/1-c
Diğer gayrimenkul sermaye iratları (2009/14592 sayılıBKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
%20
KVK 30/1-ç Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşlrı ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz)
KVK 30/1-ç Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden %0
Tam Mükellef Kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin;
I) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7
II) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3
III) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0
Tam Mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının


I) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
%7

II) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
%3

III) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 
%0
Belirtilenlerin dışında kalanlar için, %10KVK 30/1-ç Her nevi alacak faizleri;7
Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil) %0
Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyünedayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyletemin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden %1
Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden %5

Diğerlerinden%10
KVK 30/1-ç GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) %10
KVK 30/1-ç Diğer menkul sermaye iratları %15
KVK 30/2 Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedellerüzerinden %20
KVK 30/3 Tam mükellefkurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler KVK30/3 hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından %10
KVK 30/5 Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden %0
KVK 30/6 Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarıldıkları tutar üzerinden %10
KVK 30/7 Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30