7316 Sayılı Torba Kanun ve 2021/12 Sayılı Yapılandırma Genelgesi ile Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 23 Nisan 202122/04/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kapılmasına Dair Kanun’ ile yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler kanun hükmüne bağlanmıştır. Ayrıca yapılandırmaya ilişkin işlemlere yönelik olarak 2021/12 sayılı SGK Genelgesi yayımlamıştır. Torba kanunda yer alan düzenlemeleri ve yapılandırmaya ilişkin değişiklikler aşağıda derlenmiştir.

Nakdi Ücret Desteği ve 7256 Sayılı Kanun Teşvikleri Tutarları Revize Edildi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesine eklenen fıkra ile 2021 Nisan döneminden itibaren;

•           7256 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe giren sigorta prim teşviklerinin tutarı 50,00 ₺ olarak revize edilmiş,

•           Nakdi ücret desteği ise 47,70 ₺’den 50,00 ₺ yükseltilmiştir.

 Ayrıca, bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmayacağı açıklanmıştır.

Yeni Sigorta Prim Teşviki (Yiyecek ve İçecek Hizmeti)

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 30 uncu maddeyle; NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile aşağıda listelenmiş NACE kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan primler Fon tarafından karşılanacaktır.

 

Hastalık ve Analık Sigortası Kapsamında Sağlanan İş Göremezlik Ödeneği Tutarı için Esas Alınan Süresinin Değiştirildi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinde düzenleme yapılmıştır. Analık ve hastalık halinde iş göremezlik ödeneği tutarı son üç aydaki ortalama kazançları dikkate alınırken güncel düzenleme ile bu tutar artık iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki ortalama kazanç dikkate alınacaktır.

Ayrıca, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyeceği hükmü getirilmiştir.

Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma Uygulanmasının Kaldırıldı

5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, anılan Kanun ve ilgili diğer kanunlardan, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma hakkı 30 Nisan 2021 tarihinden sonra yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili dönemde yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

 Yapılandırmada Peşin Ödeme Seçeneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2021/12 Sayılı Genelge hükmünce; yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan 4/a sigortalısı çalıştıran işverenlerin, ilk taksiti ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanan geç ödeme zammını 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Söz konusu Torba Kanunu ve Genelge’yi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde isevinc@kpmg.com elektronik posta adresinden İsmail Sevinç  ile irtibat kurmanızı rica ederiz.