Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin yükümlülüklerinde neler değişiyor?

Yayınlanma Tarihi: 01 Ocak 2020


Sertifika sahiplerinin yükümlülükleri Yönetmeliğin 153. Maddesinde özel olarak sıralanmıştır. Belge sahiplerinin belgenin sağladığı ayrıcalıklara paralel olarak Bakanlık ile bilgi alışverişinde bulunması, her tür önemli değişikliği gecikmeksizin Bölge Müdürlüğüne intikal ettirmesi beklenmektedir. Yeni düzenlemede bu ve benzeri yükümlülüklerin değişmediğini görüyoruz.

Söz konusu yükümlülükleri kısaca hatırlamak gerekirse,

  • Sertifika için aranan koşullar ve/veya sahip olunan yetkileri etkileyecek nitelikte bir değişikliğin ilgili bölge müdürlüğüne derhal bildirilmesi zorunludur.

  • Sertifika alımı sırasında var olmayan yeni bir hizmet alımı, sözleşme yapılması, taahhüt alınması durumlarında, bu yeni işlemlerin sertifika alımı sırasındaki koşullara uygun olarak yapılması zorunludur.

  • Sertifika ve sertifika kapsamı yetkilerinin herhangi birinin başkası tarafından kullanıldığını öğrenmesi halinde, durumu derhal Bölge Müdürlüğüne bildirmesi zorunludur. 

  • Gümrük idarelerince sertifika ve sertifika kapsamı yetkilerdeki koşulları sağlamaya devam edip etmediğinin kontrolleri yapılırken, gümrük idaresine her türlü kolaylığı göstermesi zorunludur.

Ek olarak belirtmek gerekir ki Bakanlıkça ilgili Yönetmelikte yer alan koşul ve/veya kriterlerde gerekli gördüğü bir değişikliği yapması halinde, mevcut belge sahiplerinin bu kriterlere 6 ay içerisinde uyum sağlaması da beklenen unsurlardan biridir.

Yeni düzenleme ile birlikte mevzuatta sayılan kişiler  (Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının) hakkında ilgili yönetmelik ile belirtilen kanunlar uyarınca herhangi bir dava açılması durumunda, davanın tebliğinin itibaren 30 gün içinde durumun Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği de hüküm altına alınmıştır.

Yeni düzenlemede bu alanda en çok dikkat çeken husus ise soru formunun güncellenme periyodunun uzatılmasıdır.  Sertifika sahibince her 3 yılda bir revize edilmesi beklenen soru formunun, revizyon süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkartıldığını görüyoruz. Bundan böyle sertifika sahipleri soru formunu 60 aylık dönemin takip eden 3 ayın sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne göndermesi gerekecektir.

Soru formu revizyonları YYS sahibi firmaların ajandasında takip ettiği, önemli bir hazırlanma sürecini de gerektiren bir proje şeklinde yürütülmekte. Bu anlamda yarattığı iş yükünü de düşündüğümüzde revizyon süresinin 5 yıla çıkarılmasını olumlu değerlendiriyoruz.

Elbette önemli ayrıcalıklar kazandıran bu statünün devamlılığı için belge sahibi firmaların geçirdiği değişimleri düzenli takip etmeleri ve mevzuatın ön gördüğü süreler içerisinde bildirimde bulunmaya devam etmeleri gerektiğini de hatırlatalım.

Yeni YYS değişikliklerinde öne çıkan başlıkları aşağıdaki infografikte bulabilirsiniz. Zahide Demir
Yardımcı Ortak, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
zdemir@kpmg.com