Kurumlar Vergisi Beyannamesi için Önemli Hatırlatmalar

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2020


Halihazırda herhangi bir süre uzatımı olmasaydı 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek kurumlar vergilerinin de aynı süre içinde ödenmesi gerekiyordu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 17 Nisan 2020 tarih ve 127 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2019 hesap dönemi yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatmıştır.

Bu sene yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle yayımlanan en son düzenlemeler ışığında 01.06.2020 tarihine kadar beyan edilebilecek 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve önemli hatırlatmalara bir göz atalım. 

2019 yılı Kurumlar Vergisi Oranı %22 olarak uygulanacak

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10. maddeye istinaden halen kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak.

2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde bu yılda %22 oranından uygulanacaktır.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 İndirimi Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapıldı

7194 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminde önemli değişiklikler yapıldı.

%5 vergi indiriminden yararlanmak için verilmesi gereken tüm vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmesi gerekiyor.

18.madde ile %5 vergi indiriminden yararlanmak için aşağıdaki önemli düzenlemeler yapılmıştır:

  • Vergi beyannameleri ibaresi; yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda; Veraset intikal vergisi veya damga vergisi beyanları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
  • Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu  gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Bu nedenle zamanında verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmemesi durumu ihlal sayılmayacağından, eksik ödemeler hükmü de madde metninden çıkarılmıştır.
  • Mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10'una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

7194 sayılı kanun ile %5 vergi indirimine getirilen düzenlemeler 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gerek Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde uygulanmaya başlayacaktır. Bu nedenle 01.06.2020 tatrihine kadar verilmesi gerekn 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde %5 vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminde yeni hükümler aranacaktır.

Dikkati çekmek istediğimiz bir husus; yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenecek kurumlar vergisinden indiribileceği olduğudur.

Bunun anlamı %5 düşük oranda kurumlar vergisi ödemesi olmayıp, hesaplanan verginin yani %22 oranındaki kurumlar vergisi oranının %5’i oranında bir indirim sağlanacak olmasıdır. Bu da %1,1 oranında bir kurumlar vergisi indirimine tekabül etmektedir. Bu hususa dikkat çekmek istiyoruz.

COVID-19 nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için yapılan bağışlar 2020 hesap döneminde indirilebilecek

6552 sayılı kanun ile 10/1-e maddesi kapsamında yapılan değişiklik öncesinde sadece Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilirken bu defa yapılan değişiklikten sonra ise yardımın niteliğine bakılmaksızın Cumhurbaşkanınca başlatılan her türlü yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde beyanname üzerinden ayrıca gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan milli dayanışma yardım kampanyası 2020 hesap dönemi içinde başlatıldığından bu kapsamında makbuz karşılığı yapılacak nakdi ve ayni yardımlar gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyannamelerinde beyan edilen bir gelir veya kazanç bulunması halinde 2020 yılı ticari kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Beyan edilen bir gelir veya kazanç olmaması halinde ise bir sonraki yıla devredilemeyeceğini hatırlatalım.

Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Kısıtlama Beyannamede Olacak mı?

7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere Binek Otomobillerin Gider ve Amortismanlarına kısıtlama getirilmiştir. Söz konusu kıstlamalar 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve 2019 yılı Kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

2019 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesinin Kanuni Süresinde Beyanı ve Ödenmesi

2019 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi yapılan uzatma ile 01 Haziran 2020tarihine kadar verilmelidir. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesi hem usulsüzlük cezası doğurabilir.

- Yukarıda bahsettiğimiz vergiye uyumlu mükelleflere getirilen %5 vergi indiriminden yararlanılmasını engelleyebilir,

- Zararlı bir şirketin başka bir kuruma devredilmesi durumunda, devralan kurumun devralınan zararı mahsup etmesi olanağını ortadan kaldırabilir.

Bu nedenle kanuni süresinde beyana dikkat!! Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin son ödeme tarihide 01 Haziran 2020 olacaktır.

2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksiksiz Olarak Doldurulması

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önem arz etmektedir.

Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok etmektedir. Bu çerçevede, kazanç olmasına rağmen, herhangi bir nedenle yatırım indirimi hakkının kullanılmaması, bu hakkı ortadan kaldırmaktadır

Bu durumda; kullanılmayan bu hakkın pişmanlık yoluyla kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda da kullanılmayan hakkın 2019 yılı kurum kazançlarından indirimi de mümkün bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 2019 yılı Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 2019 yılı için geçerli oran %12,02’dir.

Burada da dikkat çekeceğimiz husus; Eğer 2019 yılında kazanç bulunmuyor veya yeterli değil ise Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi tutarı ertesi yıla devrebilecek ancak endekleme yapılamayacak olmasıdır.

2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışı İstisna Oranı ve Uygulama

Kanun’da yer alan şartlara göre, taşınmaz ve iştirak hissesi satışından elde edilen kazançların taşınmaz satışlarında % 50’si, iştirak hissesi satışlarında % 75’i kurumlar vergisinden müstesnadır. Satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Fon hesabına alınma işleminin, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Beyanname üzerindeki Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerindeki 4 nolu tablo Geçmiş Yıl Zararları tablosudur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, beş yıllık süre sınırı haricinde;

  • Mahsubun yapılacağı beyannamede her yılın zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmiş olması,
  • Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının ilgili olduğu dönemin beyannamesinde yer alması,şartlarına bağlıdır.
Bu noktada en önemli dikkat çekilecek hususun, 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı olarak, 2014–2018 yılları zararlarının mahsup edilebilecek olduğudur. 

Bora Yargıç
Tam Tasdik, Direktör
byargic@kpmg.com