2020 Yaklaşırken Elektronik Belge Uygulamalarına Geçiş ve Zorunluluklar

Yayınlanma Tarihi: 07 Kasım 2019


2020 yaklaşırken vergi kamuoyunda elektronik defter ve belge uygulamaları ve geçiş sürelerine yönelik son düzenlemelerin ne şekilde olacağı yönünde uzun zamandır bir beklenti vardı.

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge uygulamalarına ilişkin son düzenlemeleri içeren tebliğ nihayet yayımlandı.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Belge uygulamalarına ilişkin tüm tebliğler birleştirilerek uygulama esasları düzenlenmiştir.

Söz konusu 509 seri no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği'ne göre; elektronik belge uygulamalarına hükmeden önceki yayımlanmış olan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

2019'un sonlarına yaklaştığımız bu günlerde VUK kapsamında elektronik belge uygulamaları, zorunluluklar ve geçiş sürelerinin son durumları ve konu hakkında son gelişmelere bir göz atalım.

1. Uygulama Hangi Elektronik Belgeleri Kapsıyor?

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama ve düzenlemeler aşağıdaki belgeleri kapsıyor; 

 • e-Fatura Uygulaması

 • e -Arşiv Fatura Uygulaması

 • e -İrsaliye Uygulaması

 • e -Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

 • e -Müstahsil Makbuzu Uygulaması

 • e -Gider Pusulası Uygulaması

 • e -Bilet Uygulaması

 • e -Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması

 • e -Sigorta Poliçesi Uygulaması

 • e -Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması

 • e -Dekont Uygulaması

E-Fatura Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

2018 veya sonraki hesap dönemlerinde 5 Milyon ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, internet reklamcılığı ile internet ortamında reklam yayınlayan firmalar 01.07.2020 tarihine kadar,

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını,

 • EPDK lisanslı firmalar 1 Temmuz 2020'ye kadar, e-fatura Uygulamasına geçiş yapmak ve kullanmak zorundadır.

E-Arşiv Fatura Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

 • e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler 01.01.2020,

 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.01.2020,

 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL'yi) aşması halinde, söz konusu faturaların "e-Arşiv Fatura" olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu olup 01.01.2020 tarihine kadar geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

e-İrsaliye Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020'ye kadar,

Spesifik olarak belirtilmiş bazı sektörlerde (maden, şeker, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar vb.) yer alan firmaların 1 Temmuz 2020'ye kadar uygulmaya geçiş zorunluluğu bulunuyor. ​

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

Serbest Meslek mükelleflerinin 1 Haziran 2020'ye kadar e-SMM Makbuzuna geçme zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre; Tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecektir.

e-Gider Pusulası Uygulaması ve Geçiş Zorunluluğu

e-Gider Pusulası uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığınca kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen süre içinde geçiş zorunluluğu bulunuyor.

VUK'a göre diğer Elektronik Belgelere Geçiş Zorunlulukları;

 • e-Bilet: Kara ve deniz taşımacılığı yapan firmalar: 1 Ocak 2021

 • Yerli ve Yabancı Sinema işletmeleri: 1 Temmuz 2020 ​

 • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde

 • e-Sigorta Poliçesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde

 • e-Döviz alım satım belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde

 • e-Dekont: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.

Elektronik Belge Uygulamalarına ilişkin Değerlendirme; 

Yukarıda yer verdiğimiz 19.10.2019 tarihinde yayımlanan 509 no'lu VUK Tebliğinin tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanma amacının olduğunu görüyoruz.

Tebliğ kapsamında; e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş, e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturulmuştur.

Buna göre, e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletildi. e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturuldu. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama dahil edilmiştir.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecektir.

Önemli bir hatırlatmamız da; e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürülmüş olmasıdır.

Bora Yargıç
Direktör
byargic@kpmg.com