2020 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Önemli Hatırlatmalar

Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2021


Vergisel anlamda önemli değişikliklerin yaşandığı 2020 yılına ilişkin olarak bu yıl son defa %22 oranından hesaplanıp beyan edilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme zamanı geldi.

Hatırlayacak olursak pandemi nedeniyle, geçen yıl yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi gününe uzatılmıştı.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle artık nihai olarak verilebilir hale geldi ve İdare tarafından bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2021 günü akşamına kadar beyan edilme ve ödenme zorunluluğu taşıyor. 

Halen devam etmekte olan ve etkisini vergisel düzenlemelerde de hissettiğimiz pandemi nedeniyle yayımlanan en son düzenlemeler ışığında 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve önemli hatırlatmalara bir göz atalım. 

Sürpriz Kurumlar Vergisi Oran Değişikliği

Meclis’e sunulan kanun teklifinde; 2021 yılı için %20 olan Kurumlar Vergisi oranının, 2021 yılı kurum kazançları için % 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise % 23 oranında uygulanmasını içeriyor. 

Plan Bütçe Komisyonunda yapılan toplantıya ilişkin en son çıkan tutanakta kurumlar vergisi oran değişikliğine ilişkin olarak ; 

1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde uygulanacağı belirtilmiş. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10. maddeye istinaden halen kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde % 22 olarak uygulandı.

Bahsettiğimiz düzenlemeler sonucunda 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde oran %22 olarak uygulanacaktır. 


Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Kısıtlamalar 2020 yılında Uygulanmaya Başlamıştır

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında 2020 yılı için;

- (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 5.500 TL, 

-(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000 TL,

-(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre 7194 sayılı Kanun’la, faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere;

- Binek otomobillerine ilişkin giderlerin, ticari ve mesleki kazancın tespitinde dikkate alınabilecek kısmı, gider toplamının %70’i ile sınırlandırılmıştır.

- Kiralanan binek otomobillerinin her birine ilişkin kira giderlerinin ticari ve mesleki kazancın tespitinde dikkate alınabilecek tutarı aylık 5.500 lirayla sınırlandırılmıştır.

Bu sınırları aşan ksımlar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır.

Finansman Gider Kısıtlaması 2020 Kurumlar Vergisi Beyanında Var mı?

1 Ocak 2013 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen bir madde ile finansman gider kısıtlaması uygulamaya başlamıştı.

İlgili maddede; “kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışındaki mükelleflerce kullanılan yabancı kaynakların, öz kaynak tutarını aşan kısmına isabet eden faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) % 10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanı'nca belirlenen kısmı, vergi matrahının tespitinde dikkate alınamayacağı” hükme bağlanmıştı.  

Ancak bu yetki 8 yıl sonra kullanılmış olup Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan dönem kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, 2020 yılı kurum kazançlarının tespitinde finansman gider kısıtlaması yapılmayacağını belirtelim.

Finansman Gider Kısıtlaması uygulamasına ilişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 19) 24 Mart 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Tebliğ taslağı ile 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla finansman gider kısıtlamasında uygulanacak oranın belirlenmesi üzerine finansman gider kısıtlamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu açıklamalarımız ışığında; Finansman Gider Kısıtlaması 2020 yılı kurum kazançlarının tespitinde uygulanmayacak, 2021 yılı 1.Geçici Vergi döneminden itibaren %10’luk kısıtlamanın başladığı ve uygulamaya konulacağını hatırlatalım.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 İndirim Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflere yıllık kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i oranında indirim olanağı sağlanmıştır.

Vergi indiriminden yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekiyor;

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması.

 -İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması.

-Vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmaması.

Dikkati çekmek istediğimiz bir husus; yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenecek kurumlar vergisinden indiribileceği olduğudur.

Bunun anlamı %5 düşük oranda kurumlar vergisi ödemesi olmayıp, hesaplanan verginin yani %22 oranındaki kurumlar vergisi oranının %5’i oranında bir indirim sağlanacak olmasıdır. Buda %1,1 oranında bir kurumlar vergisi indirimine tekabül etmektedir. Bu hususa dikkat çekmek istiyoruz.

COVID-19 Nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Yapılan Bağışlar 2020 hesap döneminde İndirilebilecek

6552 sayılı kanun ile 10/1-e maddesi kapsamında yapılan değişiklik öncesinde sadece Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilirken bu defa yapılan değişiklikten sonra ise yardımın niteliğine bakılmaksızın Cumhurbaşkanınca başlatılan her türlü yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde beyanname üzerinden ayrıca gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan milli dayanışma yardım kampanyası 2020 hesap dönemi içinde başlatıldığından bu kapsamında makbuz karşılığı yapılacak nakdi ve ayni yardımlar gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyannamelerinde beyan edilen bir gelir veya kazanç bulunması halinde 2020 yılı ticari kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Beyan edilen bir gelir veya kazanç olmaması halinde ise bir sonraki yıla devredilemeyeceğini hatırlatalım.

2020 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesinin Kanuni Süresinde Beyanı ve Ödenmesi

2020 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmelidir. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesi hem usulsüzlük cezası doğurabilir.

- Yukarıda bahsettiğimiz vergiye uyumlu mükelleflere getirilen %5 vergi indiriminden yararlanılmasını engelleyebilir,

-- Zararlı bir şirketin başka bir kuruma devredilmesi durumunda, devralan kurumun devralınan zararı mahsup etmesi olanağını ortadan kaldırabilir.

Bu nedenle kanuni süresinde beyana dikkat!! Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin son ödeme tarihide 30 Nisan 2021 olacaktır.

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksiksiz Olarak Doldurulması

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önem arz etmektedir.

Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok etmektedir. Bu çerçevede, kazanç olmasına rağmen, herhangi bir nedenle yatırım indirimi hakkının kullanılmaması, bu hakkı ortadan kaldırmaktadır.

Bu durumda; kullanılmayan bu hakkın pişmanlık yoluyla kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda da kullanılmayan hakkın 2020 yılı kurum kazançlarından indirimi de mümkün bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 2020 yılı Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 2020 yılı için geçerli oran %19,62’dir.

Burada da dikkat çekeceğimiz husus; Eğer 2019 yılında kazanç bulunmuyor veya yeterli değil ise Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi tutarı ertesi yıla devrebilecek ancak endekleme yapılamayacak olmasıdır.

 

2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışı İstisna Oranı ve Uygulama

Kanun’da yer alan şartlara göre, taşınmaz ve iştirak hissesi satışından elde edilen kazançların taşınmaz satışlarında % 50’si, iştirak hissesi satışlarında % 75’i kurumlar vergisinden müstesnadır. Satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Fon hesabına alınma işleminin, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Beyanname üzerindeki Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerindeki 4 nolu tablo Geçmiş Yıl Zararları tablosudur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, beş yıllık süre sınırı haricinde;

·         Mahsubun yapılacağı beyannamede her yılın zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmiş olması,

·         Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının ilgili olduğu dönemin beyannamesinde yer alması,şartlarına bağlıdır.

Bu noktada en önemli dikkat çekilecek hususun, 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı olarak, 2015–2019 yılları zararlarının mahsup edilebilecek olduğudur. 

Bora Yargıç
Tam Tasdik, Direktör
byargic@kpmg.com