10 Soruda İşverene İlave Destek

Yayınlanma Tarihi: 29 Haziran 2018


Bakanlar Kurulunun 9 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Kararı çerçevesinde, 7103 sayılı Yasa ile 100 TL destek uygulaması getirildi. Bu yazımızda destek uygulamasına ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.

1) Asgari Ücret Desteği hangi ayları kapsayacak?

 Asgari Ücret Desteği, 2018 yılı Ocak-Eylül dönemini kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

2) Destekten hangi sigortalılar ne miktarda yararlanacak?

Destekten uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılardan, prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında olanlar yararlanabilecekler. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde ise bu uygulama prime esas günlük kazanç sınırı 180 TL ve altında olan sigortalıları kapsıyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylarda doğacak sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir.

3) Destekten yararlanma şartları neler?

  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde SGK'ya verilmesi,

  • İşverenin, SGK'ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması,

  • 2018 Yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemlerinde işyerinde çalışan işçilerin SGK'ya eksik bildirilmemesi veyahut primi esas kazancın eksik bildirmemesi,

gerekiyor.

4) 01.01.2018 tarihinden önce tescil edilmiş işyerlerinde desteğe esas gün ve kazançlar nasıl belirlenir?

01.01.2018 tarihinden önce tescil edilmiş işyerlerine ilişkin prim ödeme gün sayısı hesaplanırken; 2017 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük prime esas kazancı 120 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Toplam prim ödeme gün sayısı 3,3 TL ile çarpılarak aylık destekten yararlanılacak tutar bulunuyor. Örneğin;  2017 yılı Ocak ayında 5510 sayılı kanun kapsamında 1 numaralı belge türünde prim ödeme gün sayısı 200 gün bildirilmişse, 2018 yılının Ocak ayında 200 gün üzerinden gerekli hesaplamalar yapılacak; 200x3.3=660 TL tutarında destek uygulanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 2018 yılı Ocak ayında uzun vadeli prim ödeme gün sayısı 200'den fazla olsa dahi destek açısından 200 gün dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. 2018 yılı Ocak ayındaki toplam prim ödeme gün sayısı, 2017 yılının aynı ayındaki prim ödeme gün sayısının altında olması durumunda ise 2018 yılı Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısı esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

5) 2017 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen "0" gün "0" kazanç bildirilmiş olması halinde uygulama nasıl olacak?

İşçilik bildirimlerinin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, ilgili ayı takip eden ilk bildirim yapılmış dönemin aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde, bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2018 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

6) 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa açılan işyerleri için uygulama farklılığı var mı?

2018 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı döneminde işyeri kanun kapsamında olmadığından, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri için prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

7) 2018 Ocak-Nisan geçmiş dönem Asgari Ücret Desteği nasıl uygulanacak?

2018 Ocak-Nisan dönemine ilişkin SGK'ca hesaplanan destek tutarı, 2018/Mayıs ayından kaynaklı sigorta prim borçlarından tek seferde mahsup edilecek, mahsup işleminden sonra kalan tutar olması durumunda takip eden aydaki borçtan mahsup edilecektir.

8) Asgari Ücret Desteğinde prim iadesi mümkün mü?

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili dönemi takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir. İşverenin 30.11.2018 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin SGK'da tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda ise iade işlemi gerçekleştirilecektir.

9) Sigorta primleri devlet tarafından karşılanıyorsa (teşviklerden yararlanma durumunda) Asgari Ücret Desteği olacak mı?

İşverenin teşvikler (6111, 6645 vs.) kapsamında yararlandığı indirimlerden sonra kalan tutar Asgari Ücret Desteğine tabi olacaktır.

10) Ev Hizmetlerinde çalıştırılanlar Asgari Ücret Desteğinden yararlanabilecek mi?

Bildirilen beyan gün sayısı ile beyan edilen prime esas günlük kazanç 120,00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacaklardır.

İsmail Sevinç
Kıdemli Direktör, Sosyal Güvenlik Hizmetleri
isevinc@kpmg.com