Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
7103 ve 7104 Sayılı Kanunlara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayımlandı
26.4.2018

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2018 tarihinde 7103 ve 7104 sayılı Kanunlara ilişkin Tebliğ Taslakları yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslaklarıyla ilgili açıklamalar aşağıdaki şekildedir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı ile, ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatçılara ek süre verilmesi ile bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9, 23, 25, 32 ve 61'inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan;

 • İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı

 • Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası

 • Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması

 • İlave asgari geçim indirimi uygulaması,

hakkında açıklamalar yapılmıştır.

304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda; 4447 sayılı Kanun'un Geçici 21'inci maddesiyle, aynı Kanun'un Geçici 19 ve Geçici 20'nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.​

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı'nda, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun ile Bazı Kanun ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan bazı düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

494 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı

494 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı'nda, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesiyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

495 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

7103 sayılı Kanun ile 213 sayılı vergi Usul Kanunu'na eklenen 280/A maddesi ile 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen mükelleflerden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından Türkiye'ye getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar 495 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı'nın  konusunu oluşturmaktadır. Anılan madde kapsamında söz konusu Taslakta;

 • Yurt dışından yabancı para getirme uygulamasından yararlanma şartlarına,

 • Sermaye olarak konulmak üzere yabancı paranın yurtdışından getirilmesine,

 • Yatırım teşvik belgesinin yabancı para sermaye uygulamasındaki yerine,

 • Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunmayan kısmının değerlemesine,

 • Madde kapsamına giren yabancı paraların sarf olunan kısmına ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarının durumuna ve özel fon hesabı uygulamasına

ve benzeri hususlar hakkında açıklamalara yer verilmektedir.

496 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 278'inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 496 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı'nın amaç ve kapsamına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Anılan maddeler kapsamında söz konusu Tebliğ'de; imha edilen emtianın değerlenmesinde genel uygulamaya ve Kanunun 278/A maddesi kapsamında, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi süreklilik arz eden emtianın imhasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalara verilmektedir.

497 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

7103 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 30'uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar kapsamında 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanun'un 315'inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine olanağı getirilmiş olup, madde uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin açıklamalara bu Tebliğ Taslağı'nda yer verilmektedir.

Söz konusu Taslak'ta;

 • Madde uygulamasından yararlanabilecekler,

 • Kapsam dahilindeki makine-teçhizat

 • Uygulama kapsamında amortisman oran ve süresinin hesaplanması

gibi uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamalara yer verilmektedir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15)

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklere ilişkin açıklamalara bu Tebliğ Taslağı'nda yer verilmiştir.

 • 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendiyle bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulmasına ilişkin hüküm 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hüküm, 1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için ise 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 • Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükellefler hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemini düzenleyen 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine beşinci fıkra olarak eklenmiştir.

Ek 1- Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)

Ek 2- 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

Ek 3- 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

Ek 4- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı

Ek 5- 494 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Ek 6- 495 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Ek 7- 496 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Ek 8- 497 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Ek 9- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15)

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​