Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Dönem dönem vergi alanında yapılan kimi düzenlemeler Danıştay’da veya Anayasa Mahkemesi’nde dava konusu olmuş ve sorunlar yüksek yargının kararları ile bir sonuca bağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda son dönemde üç önemli düzenleme de dava konusu olmuş ve Anayasa Mahkemesi henüz Resmi Gazete'de yayınlanmayan kararları ile ihtilafları sonuçlandırmış bulunmaktadır. Devamı >
15.05.2008 tarih 5763 sayılı kanunun 2. Maddesi ile değişen 4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesine gore; özel sektor işyerlerinde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerin yasal yükümlülükleri... Devamı >
Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı yapılan düzenleme ile ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnasını öngören 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesini 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırmıştır. İptali istenen düzenleme ile kazanılmış yatırım indirimi hakkı olanlara üç yıl süre tanınmış, diğer bir anlatımla indirilemeyen yatırım indiriminin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilmesi mümkün kılınmış, sonraki yıllarda indirim imkanı ortadan kaldırılmıştır. Yapılan bu düzenleme 2006 yılından bu yana tartışma ve eleştirilere konu olmuş nihayetinde Anayasa Mahkemesi de 2006-2007 ve 2008 yıllarında indiremediği için devreden yatırım indirimi hakları kaybının hukuka aykırı olduğu yönünde karar alarak Gelir İdaresi Düzenlemesini iptal etmiş bulunmaktadır. Devamı >
Daha önce genel esasları basın toplantısı ile duyurulan teşvik paketinin esasları yapılan bir dizi yasal düzenleme ile belirlenmeye başlamıştır. Bu çerçevede belirlenen son teşvik paketinin genel esasları aşağıda yer aldığı gibidir. Devamı >
Ülkemizin kalkınması ve istihdamın artırılmasında çok önemli rol oynayan sektörlerden birisi de bilindiği üzere tekstil sektörüdür. Tekstil sektöründe faaliyetler daha ziyade fason imalat şeklinde yürütülmekte, markalaşma yönünde ise bir kaç Türk firması haricinde ciddi bir adım atılamamış bulunmaktadır. Uzun yıllara dayanan tekstil tecrübesi dikkate alındığında ülkemizin markalaşma yönünde adımlar atması, belirli şehirlerin de Dünya moda merkezleri arasına girmesi gönülden dileğimizdir. Devamı >
Başbakan tarafından bizzat açıklanan en son teşvik paketi özellikle istihdamın artırılmasına dönük pek çok imkanı gündeme getirmiş bulunmaktadır. Tüm Dünya’da hissedilen mali krizin, ülkemizde özellikle yatırımlar ve istihdam üzerinde yarattığı olumsuz etkisinin minimize edilmesi amacıyla gündeme gelen, ancak henüz yasalaşmamış olan bu son teşviğin çerçevesi yazımızın izleyen bölümlerinde kısaca özetlenmiştir. Devamı >