Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Yaşanan global finansal kriz pek çok ülke yönetimini farklı tedbirler almaya zorlamakta, ülkemizde de krizle birlikte bazı tedbirler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda alınan tedbirlerden ilki, kamuoyunda varlık barışı olarak anılan 5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemelerden oluşmaktadır. Yapılan bu düzenlemenin ana amacı, tüm dünya’da yaşanan finansal krizin kredi piyasasında yarattığı daralmanın, reel sektör üzerindeki etkilerini azaltmak ve bu yolla yatırımların önündeki finansal engellerin kaldırılmasını sağlamaktır. Devamı >
Vergi sistemimize güvenlik müessesesi olarak girmiş olan tevkifat uygulaması son yıllarda, KDV tahsilâtlarında da sıkça başvurulan bir yöntem olarak görülmektedir. KDV tahsilatında yaşanan sorunları asgariye indirmesi ve sistem içinde daha ziyade arızi mahiyette yer bulması beklenilen tevkifat uygulaması, sistemimizde ilerleyen bölümlerde açıklanacağı üzere geniş bir alanda karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çok sayıda düzenleme ile hayata geçirilen KDV tevkifat uygulamaları, yaşanan sorunlarda dikkate alınarak dönem içinde değişikliklere uğramış, bu değişiklikler ile kimi uygulamalar sona ererken, kimi uygulamalarda da radikal düzenlemeler yapılmıştır. Devamı >
Her bir geçici vergi dönemi itibariyle gündeme gelmekle birlikte dönem sonu işlemler özellikle kurumlar vergisi açısından hesap dönemleri sonu itibariyle özel bir önem arz etmektedir. Gerek mükelleflerin yıllık faaliyetlerinin net olarak sonuçlandırılması ve karlılık durumlarının ortaya konulması açısından ve gerekse de kurumlar vergisi beyanın tam olarak gerçeği yansıtması açısından, mükelleflerin dönem sonlarında bazı özellikli hususları mutlaka göz önünde bulundurması gerekmektedir. Devamı >
06.06.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan yeni düzenlemeler Limited Şirket (Ltd.Şti.) ortaklarının sorumluluğunda bazı yeni esaslar getirmiştir. 06.06.2008 öncesinde de geçerli olan Ltd.Şti ortaklarının vergi borçlarından sermayeleri oranındaki sorumluğu aynen korunmuştur. Yani 50.000 YTL sermayesi bulunan limited şirkette 20.000 YTL hissesi bulunan bir ortağın, şirketin borçlarından sorumluluğu da hissesi olan (20.000/50.000=) %40 oranında olmaktadır. Yani, limited şirketin 200.000 YTL toplam vergi borcu olduğunu varsayarsak, bu ortağın vergi borcundan sorumluluğu (200.000x%40=) 80.000 YTL ile sınırlı olmaktadır. 06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeler bu noktada bir değişiklik getirmemekte, daha ziyade yapılan düzenlemeler limited şirket ortaklarının yukarıda özetlenen sorumluğunu hisse devri sonrasına da taşımaktadır. Devamı >