Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/15 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
23.6.2016
​Özet: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.a) 23.06.2016 tarih ve 29751 sayılıl Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı ile yürürlüğe girmiştir.
 
Açıklamalar:

  • Tebliğ'in 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

​Değişiklik öncesi hali;

​​“a) Banka: 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan bankaları”

Değişiklik sonrası hali;

“a) Banka: 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan bankalar ve yurtdışı bankaları”

  • Tebliğ'in 4. maddesinin 2. fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“h) Takasbank para piyasası işlemleri”

Değişiklik sonrası hali;

“h) Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri”
  • ​Tebliğ'in 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin (3) no.lu alt bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“3) Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'',

(2) Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraç​çı paylarından oluşan ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar “Hisse Senedi Yoğun Fon” olarak kabul edilir. Hisse senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Bu Tebliğ'in 24. maddesinin 5. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.”

Değişiklik sonrası hali;

“3) Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu",

“(2) Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon" olarak kabul edilir. Hisse senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Bu Tebliğ'in 24. maddesinin 5. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur”

  • Tebliğ'in 15. maddesinin 8. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“(8) Katılma payı alım satımı, fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlarda, TCMB ve Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak, Kurul'un onayı alınmak kaydıyla, TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilir.”

Değişiklik sonrası hali;

“(8) Katılma payı alım satımı, fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlar ile unvanında “(Döviz)” ibaresi yer alan fonlarda, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü alınarak, Kurulun onayı alınmak kaydıyla, TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilir.”

  • ​Tebliğ'in 17. maddesinin 1.​ fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“e) Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkranın; (a) bendinde yer alan %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır, (b) bendinde yer alan sınırlama ise uygulanmaz. Diğer taraftan, 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.”

Değişiklik sonrası hali;

“e) Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için, ihraççı olarak fon kullanıcıları dikkate alınarak, bu fıkranın; (a) bendinde yer alan %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır, (b) bendinde yer alan sınırlama uygulanmaz, (c) bendinde yer alan %20’lik sınırlama ise %35 olarak uygulanır. Diğer taraftan, 28/03/2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.”

  • Tebliğ'in 19. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“(2) Borsada işlem gören kamu dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür.”

Değişiklik sonrası hali;

“(2) Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür.”

  • ​Tebliğ'in 21. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“(1) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir, fon toplam değerinin %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurul'​​a bildirilir.”

​​​Değişiklik sonrası hali;

“(1) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir, fon toplam değerinin %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapılabilir. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.”

  • Tebliğ'in 23. maddesinin 5. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“(5) Fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlar tarafından, nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmelere konu olabilecek varlıkların ilgili ülkenin merkezi takas ve saklama kuruluşunda saklanması kaydıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir.”

Değişiklik sonrası hali;

“(5) Fon toplam değerinin en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlar ile unvanında “(Döviz)” ibaresi yer alan fonlar tarafından, nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmelere konu olabilecek varlıkların ilgili ülkenin merkezi takas ve saklama kuruluşunda saklanması kaydıyla yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir.”

  • ​Tebliğ'in 24. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

“(3) Fon portföyünün en fazla %20’si Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşur.”

Değişiklik sonrası hali;

“(3) Fon toplam değerinin en fazla %20’si Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşur. Para piyasası fonları ve değişken fonlar için bu fıkradaki sınırlama uygulanmaz.”

  • Tebliğ'in 25. maddesine 12. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Unvanında “hisse senedi” ibaresi yer alan serbest fonların, bu Tebliğ'in 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uygulanmak kaydıyla, serbest şemsiye fona bağlı hisse senedi yoğun fon olarak ihraç edilmesi mümkündür.”

Söz konusu Tebliğ'in tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Anılan konuda ek bir husus olursa bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,