Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/11 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik
3.6.2016

​Özet: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiş olup, değişiklikler yayımı ile yürürlüğe girmiştir.
 
Açıklamalar:

24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi:

''(3) İkinci fıkra uyarınca Kurum'a gönderilecek raporların bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda görevli yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından onaylanması zorunludur.”

Değişiklik sonrası:

“(3) İkinci fıkra uyarınca Kurum'a gönderilecek raporların, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/09/2011 tarih ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisini haiz kuruluşlarda görevli bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunludur.”

Söz konusu Tebliğ'in tam metni bültenimizin ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz​.