Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/9 Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı
30.5.2016
​Özet: Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik, 29.05.2016 tarih ve 29726 Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Açıklamalar:​​​

  • Yönetmelik'in 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklik öncesi hali;

“a) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,”

Değişiklik sonrası hali;

“(a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,”

  • Yönetmelik'in 14. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklik öncesi hali;

“MADDE 14 – (1) Sigorta ve emeklilik şirketleri; Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını bir ay içinde, konsolide olanları ise iki ay içinde Aralık ayı sonu itibariyle düzenleyecekleri konsolide olmayan yıl sonu finansal raporlarını iki ay içinde, konsolide olanları ise üç ay içinde Müsteşarlık'a elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadır. Söz konusu finansal raporların denetimden geçmesi durumunda bu sürelere iki hafta ilave edilir.

             (2) Reasürans şirketlerinde bu maddede belirtilen süreler iki katı olarak uygulanır. Bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza sigorta sözleşmeleri için şirketlerce gönderilecek finansal tablolara ayrıca yetkili aktüer tarafından onaylanacak matematik karşılıkları ve hayat sigortaları için sigortalılara dağıtılacak kâr payının özetini gösteren bir belge de eklenir.

             (3) Şirketler yıl sonu finansal raporlarını genel kurullarının onayladığı tarihten itibaren bir ay içinde yurt çapında dağıtımı yapılan ve son bir aylık asgari ortalama tirajı Müsteşarlıkça belirlenen günlük iki gazetede ilan ettirmek ve ilan edilen gazetenin bir nüshası ile birlikte ilan edilen bilgilerin Müsteşarlık'a gönderilen bilgilerle aynı olduğuna ilişkin beyanlarını ve ayrıca 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 347. maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor ile 327. maddesi uyarınca teşkil olunan yönetim kurulu raporunu ilanı müteakip yedi gün içerisinde Müsteşarlık'a ve Birlik'e matbu olarak tevdi etmek zorundadır. Finansal tabloların Mayıs ayı sonuna kadar şirket genel kurulu tarafından onaylanamaması durumunda; söz konusu bilgi ve belgeler, genel kurul tarafından onaylama işleminin yapılamamasının nedenleri ile birlikte, Haziran ayı sonuna kadar Müsteşarlık'a ve Birlik'e tevdi edilir.

             (4) Türkiye’de teşkilat kurmak suretiyle faaliyette bulunan şirketlerin, merkezlerinin bilânço, gelir ve nakit akış tablolarını kurulu bulundukları ülkede yetkili organlarınca onayladıkları tarihten itibaren Müsteşarlık'a elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi etmek zorundadır. 

             (5) Şirketler, yıl sonu finansal raporlarını üçüncü fıkra kapsamında gazetede yayımlandığı tarih itibariyle, ara dönem finansal raporlarını ise Müsteşarlık'​​a tevdi ettikleri tarih itibariyle kendi internet sayfalarında yayımlamak ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların kesintisiz erişimine olanak sağlamak zorundadır. Birlik şirketlerin bu yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, aksaklıkların giderilmesini teminen şirketleri uyarmak ve gerekli durumlarda Müsteşarlık'a bilgi vermek zorundadır.

             (6) Finansal raporların birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen yetkili mercilere gönderilmesine ve ilân edilmesine ilişkin olarak arızî hâllerde şirketlere ek süre vermeye Müsteşarlık yetkilidir.”

Değişiklik sonrası hali;

“MADDE 14 – (1) Şirket, Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyeceği konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını bir ay, konsolide olanları ise iki ay içinde, Aralık ayı sonu itibarıyla düzenleyeceği konsolide olmayan yıl sonu finansal raporlarını iki ay, konsolide olanları ise üç ay içinde Müsteşarlık'a ve Birlik'e elektronik ortamda gönderir. Söz konusu finansal raporların denetimden geçmesi durumunda bu sürelere iki hafta ilave edilir. Müsteşarlık arızi hallerde şirketlere ek süre vermeye yetkilidir.

(2) Reasürans şirketleri için bu maddede belirtilen süreler iki katı olarak uygulanır. Bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza sigorta sözleşmeleri için şirket tarafından gönderilecek finansal tablolara ayrıca yetkili aktüer tarafından onaylanacak matematik karşılıkları ve hayat sigortaları için sigortalılara dağıtılacak kâr payının özetini gösteren bir belge de eklenir.

(3) Türkiye’de teşkilat kurmak suretiyle faaliyette bulunan şirketin merkezine ait bilânço, gelir ve nakit akış tabloları, merkezin kurulu bulunduğu ülkedeki yetkili organlar tarafından onaylanmasını müteakip bir ay içerisinde şirket tarafından Müsteşarlık'a elektronik ortamda gönderilir.

(4) Şirket, ara dönem ve yılsonu finansal raporlarını, Müsteşarlı'a tevdi ettiği tarih itibariyle kendi internet sayfasında yayımlamak ve en az beş yıl süreyle kullanıcıların kesintisiz erişimine olanak sağlamak zorundadır. Birlik, şirketin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini takip etmek, aksaklıkların giderilmesini teminen şirketi uyarmak ve gerekli durumlarda Müsteşarlık'a bilgi vermek zorundadır.”

  • Yönetmelik'in 15. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali;

"(1) Şirketlerin yayımladıkları finansal tabloların; aktif toplamını yüzde 5, defteri kebir hesap kalemlerini yüzde 20 veya şirket vergi sonrası kâr ya da zarar tutarının özsermayelerini yüzde 10 oranında fazla ya da az gösterecek şekilde düzenlenmiş olması hallerinde, finansal tabloların düzeltilmiş şekli yayımlatılma gerekçesi ile birlikte, durumun Müsteşarlık tarafından ilgili şirkete tebliğini takip eden on gün içerisinde daha önceki ilanın yapıldığı gazetelerde şirketçe yayımlatılır ve ilan edilen gazetenin bir nüshası ilanı müteakip yedi gün içerisinde Müsteşarlık'a gönderilir. Yanlış düzenlenen ancak üzerinden bir veya daha fazla hesap yılı geçmiş olan finansal tabloların düzeltilmiş şekli ile yayımlatılmamasına Müsteşarlık karar verebilir."

Değişiklik sonrası hali;

“(1) Şirket, yayımladığı finansal tabloların, aktif toplamını yüzde 5, defteri kebir hesap kalemlerini yüzde 20 veya şirket vergi sonrası kâr ya da zarar tutarının özsermayesini yüzde 10 oranında fazla ya da az gösterecek şekilde düzenlenmiş olması hallerinde, finansal tabloların düzeltilmiş şeklini yayımlatılma gerekçesi ile birlikte, on gün içerisinde Müsteşarlık'a ve Birlik'e elektronik ortamda tevdi etmek ve kendi internet sayfasında yayımlamak zorundadır. Yanlış düzenlenen ancak üzerinden bir veya daha fazla hesap yılı geçmiş olan finansal tabloların düzeltilmiş şekli ile yayımlatılmamasına Müsteşarlık karar verebilir.”

Söz konusu Tebliğ'in tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz​