Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/7 Makine ve Teçhizatın Finansmanı için Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı
29.3.2016

Özet: ​29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlanmıştır.​ Anılan Tebliğ ile 17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

Açıklamalar:

Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulan işlemlere yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin birinci fıkrasının (z) bendinde ise 01.01.2016 tarihinden itibaren 17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'na göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 90 Seri No.lu Genel Tebliği yayımı ile yürürlüğe girecek şekilde bugünkü Resmi Gazete’de yayımlamıştır. 

Anılan Tebliğ’in;

  • ​5. maddesinde istisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri,

  • 6. maddesinde istisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizatlar,

  • 7. maddesinde istisnanın uygulanmasına ilişkin hükümler,

  • 8. maddesinde ise istisna şartlarının ihlali olması durumundaki hükümler

Söz konusu Tebliğ tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konulara ilişkin sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,