Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/1 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinin Yürürlük Süresi Uzatıldı
4.1.2016
Özet: 1 Ocak 2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin yürürlük süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.
 
Açıklamalar:

Gelir Vergisi Kanunu’na 5281 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesiyle eklenen geçici 67’nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Geçici 67’nci madde kapsamında, bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;

 • ​Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

 • Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

 • Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

 • Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yapmaktadırlar. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin 1’nci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız çerçevesinde, aşağıdaki başlıklarda yer alan gelirler tevkifata tabi bulunmaktadır;

 • ​Hisse senedi alım-satım kazançları,

 • Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları,

 • Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları,

 • Mevduat faizleri,

 • Repo gelirleri,

 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,

 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler,

 • Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri,

 • Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz gelirleri ve alım satım kazançları.

 • Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler,

 • Aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirler,

Anılan geçici 67’nci maddenin 19’uncu fıkrasında 31.12.2015 olarak ifade edilen uygulanma süresi 6655 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.

Anılan 2’nci madde 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ile yürürlüğe girmiş olup, tam metni bültenimizin ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,