Sign In
KPMG VERGİ / Pratik Bilgiler / Vergi Mevzuatı Bilgileri / Vergi Cezaları / Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

​​​​USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)

2015(TL)2016(TL)2017(TL)2018(TL)

Birinci Derece Usulsüzlükler

Sermaye Şirketleri

120126130148

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

7780​​8090

İkinci sınıf tüccarlar

39404045

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18191921

Kazancı basit usulde tespit edilenler

10,6111112

Gelir vergisinden muaf esnaf

4,8555,70

İkinci Derece Usulsüzlükler  ​

Sermaye Şirketleri

66697080

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

39404045

İkinci sınıf tüccarlar

18191921

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

10,6111112

Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,8555,70

Gelir vergisinden muaf esnaf

2,62,702,803,20

​ 

ÖZEL USULSÜZL​ÜK CEZALARI
VUK MADDE 353-

 

2015
(TL)
2016
(TL)
2017
(TL)
2018
(TL)

 353/1

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u.200210210240

353/1

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla)

106.000110.000110.000120.000

353/2

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

200210210240

 353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza (en fazla)

1060011.00011.00012.000

 353/2

Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

106000110.000110.000120.000
353/3​Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,​​
42

 353/4

​Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200210210240

  353/6

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

48005.0005.0005.700

  353/7

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için250260260290

  353/8

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

770770800900

  353/8

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası (en fazla)

150000158.000160.000​​180.000

  353/9

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1060110011001200

  353/10

Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına770800800900

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,71,78
MÜKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza
​ ​ ​

Mük. Mad. 355/1

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

13001.3701.4001.600

Mük. Mad. 355/2

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

660690700800

Mük. Mad. 355/3

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330340350400
NOT:Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.060.0001.100.0001.100.0001.200.000