Sign In
KPMG VERGİ / Pratik Bilgiler / Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri / Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası

Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası

​01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak Prim Oranlarından kısa vadeli sigorta kolları primi 10.01.2013 tarihinde kabul edilen 6385 sayılı Kanun'un 9'uncu Maddesi gereğince, işyeri tehlike derecesine bakılmaksızın %2 olarak uygulanmaya başlamıştır.​​​​​​

a) 4/a SGK Kapsamında Sigortalıların Prim Oranlar
ı

Sigorta Kollarıİşçi Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Kısa vadeli sigorta kolları primi*-22
Malüllük, yaşlılık ve ölüm  sigortaları primi91120
Genel Sağlık Sigortası primi57,512,5
Toplam1420,534,5


b) 4/a SGK Kapsamında Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları

Sigorta Kollarıİşçi Payı (%)İşveren Payı (%)Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi7,522,530
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi22
Toplam7,524,532


* 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi; 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9'uncu maddesiyle 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.


Sigorta Kollarıİşçi Payı (%)İşveren Payı (%)Devlet Payı (%)
*İşsizlik Sigortası Primi 121

*İşsizlik Sigortası Primi (01.01.2004'den itibaren 5027 sayılı 2004 yılı Bütçe Kanunu'nun 49/e md.)​​ İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise %1 sigortalı ve %2 işveren payı alınır. (6111 sayılı Kanunun 70'inci maddesiyle eklenen cümle)​