Sign In
KPMG VERGİ / Pratik Bilgiler / Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri / İş Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları (2019)

İş Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları (2019)

​​​4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ​ ​ ​
​(01.01.2019 Tarihinden İtibaren) ​ ​ ​
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
3/298İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 26.028
3,8598Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)2.597
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için219
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için219
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için219
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için219
2899/cÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için219
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için857
30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için3.250
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için3.250
32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için236
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için236
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için236
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek857
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek857
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek857
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için417
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için417
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için417
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için417
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için417
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.293
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için417
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak2.293
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek2.293
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak2.293
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak2.293
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak2.293
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.293
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek2.293
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.293
90106İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak26.028
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek20.823
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak20.823
96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları20.823
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek20.823​​​