Sign In
KPMG VERGİ / Hizmetlerimiz / Vergi / Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

​​​​​
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik İle Özel Sağlık Kuruluşları İle Özel Hastaneler Özel Hastane Bünyesinde Birleşebilecektir​

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin uyması gereken usullere ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Bu amaçla "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Yönetmelik") 21 Mart 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen bazı önemli değişiklikler şu şekildedir:

 • Aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemeyecektir.

Yönetmeliğin "Özel Hastanenin Devri" başlıklı 69 uncu maddesinde her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastanelerin devredilemeyeceği belirtilmiştir.

 • Özel hastane açmak isteyenler, ihtiyaç duyulan bölgelerde faaliyet için başvurabilecektir.

Özel hastane açmak isteyenler, Sağlık Bakanlığınca yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilecektir.

 • Özel hastaneler bünyesinde estetik birimleri kurabilecektir.

Özel hastaneler bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabiplerle estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılacaktır. Estetik biriminde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde tanımlanan işlemler yapılabilecektir.

 • Özel sağlık kuruluşları ile özel hastaneler özel hastane bünyesinde birleşebilecektir.

Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları ile özel hastaneler, aynı il sınırları içinde özel hastane bünyesinde birleşebilecek. Özel hastanenin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulması gerekmektedir. Başvurunun uygun görülmesi halinde Bakanlık birleşmeye izin verecektir. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.

 • Özel hastane açma izni verilenler 5 yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Bakanlıkça özel hastane açma izni verilenler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Yönetmelikte yer alan diğer önemli düzenlemeler ise şu şekildedir:

 • Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderlerin sevk eden hastane tarafından karşılanması, hastadan talep edilememesi ve hastadan ücret farkının alınamamasına ilişkin Yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu şekilde, özel hastanelerin hastadan para talep etmesinin önü açılmış olmaktadır.

 • Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçentleri 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında üniversite ile sözleşme yaparak kadro dışı geçici olarak çalıştırılabilecektir.

 • Muayenesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecektir.

 • Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabileceklerdir. Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına Yönetmeliğin ekinde bulunan personel çalışma belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Özel hastaneler bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilecektir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınması için Sağlık Bakanlığı'na başvurulması gerekmektedir.

 • Planlama ve istihdam komisyonunun üye sayısı yediden dokuza çıkmıştır.

                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                                  A
v. Nimet Öztürk
 
                                                                                                                  Vergi, Hukuk, Danışman 
                                                                                                                  T: +90 216 681 90 00- 93 8 
                                                                                                                  E: nozturk@kpmg.com