Sign In

Türkçe - İngilizce

 • A Tipi İmtiyazlı Hisse Class A Preference Share
 • Absences Birikmiş Ücretli İzin Accumulated Compensated
 • Acente Agency
 • Açığa Satış Yapan Shortseller
 • Açık Piyasa İşlemleri Open Market Operations
 • Açık Pozisyon Short Position
 • Açık Ve Koşulsuz Uyum Tablosu Explicit And Unreserved Statem
 • Açıklama Disclosure
 • Açıklama Ve Sunma Disclosure And Presentation
 • Açıklamak Disclose
 • Açılış Tutarı (Kalanı, Bakiyes Opening Balance
 • Adi Alacaklar Unsecured Claim
 • Adi Hisse Başına Kar Basic Earnings Per Share
 • Adi Hisse Senedi Ordinary Share
 • Afet Poliçesi Catastrophe Bond
 • Afet Poliçesi Karşılıkları Catastrophe Provisions
 • Ağırlıklı Ortalama Weighted Average
 • Ağırlıklı Ortalama Maliyet For Weighted Average Cost Formula
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Mal Weighted Average Cost of Capit
 • Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı Adjusted Weighted- Average Shares
 • Aidatlar, Ücretler Fees
 • Akreditifler Letters Of Credit
 • Aksi İspat Edilene Kadar Hukuk Rebuttable Presumption
 • Aktarma, Taşıma (Nakli Yekun) Carry Forward
 • Aktif Piyasa Active Market
 • Aktif Piyasa Active Market
 • Aktiflere Dayalı Menkul Kıymet Securitisation
 • Aktifleştirilebilir Elligible For Capitalisation
 • Aktifleştirilen (Ertelenen) Ed Deferred Acquisition Costs
 • Aktifleştirilmenin Durdurulması Cessation (Of Capitalisation)
 • Aktifleştirme Capitalisation
 • Aktuaryal Değerleme Actuarial Valuation
 • Aktuaryal Değerleme Yöntemi Actuarial Valuation Method
 • Aktuaryal Karlar Ve Zararlar Actuarial Gains And Losses
 • Aktuaryal Varsayıma Dayalı Hes Experience Account
 • Aktuaryal Varsayımla Gerçekleş Experience Adjustments
 • Aktuaryal Varsayımlar Actuarial Assumptions
 • Aktüeryal İhmal Actuarial Expectation
 • Aktüeryal Metod Actuarial Method
 • Alacaklar Receivables
 • Alıcılar Accounts Receivable
 • Alım Opsiyonu Call Options
 • Alış Bid
 • Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatı Lower-Of-Cost-Or-Market Method
 • Alış Maliyeti Cost Of Purchase
 • Alış-Satış Farkı Spread
 • Altın veya Gümüşle Serbestçe Değiştirilebilen Kâğıt Para Convertible Money
 • Ambar Defteri Warehouse Book
 • Ambar makbuzu, Makbuz senedi, Warehouse Receipt
 • Ambar tesellüm fişi Warehouse Entry Slip
 • Ambar,Umumi Mağaza Warehouse
 • Amortisman Depreciation
 • Amortisman ( İtfa) Amortisation
 • Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi) Amortisation Period
 • Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi) Amortisation Method
 • Amortisman Yöntemleri Depreciation Methods
 • Amortismana Tabi Tutar Depreciable Amount
 • Amortismana Tabi Varlıklar Depreciable Assets
 • Amount Özel Maliyet Bedeli Leasehold Improvements
 • Ana Ortaklık Dışı Kar-Zarar Uncontrollable Profit or Loss
 • Ana Ortaklık Dışı Özsermaye Uncontrollable Equity Capital
 • Ana Şirket, Ana Ortaklık Parent
 • Anahtar Sanayi Key Industry
 • Analiz Etme Analysis
 • Anlaşılabilirlik Understandability
 • Ara Dönem Interim Period
 • Ara Dönem Finansal Raporu Interim Financial Report
 • Ara Dönem Gelir Vergisi Gideri Measuring Interim İncome Tax E
 • Araştırma Research
 • Arazi Land
 • Arazi Taşıtı Land Vehicle
 • Arazi ve Arsalar Land and Parcels
 • Arazi Vergisi Land Tax
 • Ardiye Sözleşmesi Warehousing Contract
 • Artan Oranlı İmtiyazlı Hisse S Increasing Rate Preference Sha
 • Asal Finansal Araç Host Instrument
 • Asal Sözleşme Host Contract
 • Asgari Finansal Kiralama Ödeme Minimum Lease Payments
 • Aşınma Ve Yıpranma Wear And Tear
 • Atölye Üretim Sistemi Workshop Production System
 • Atölye,çalıştay Workshop
 • Avans Advance
 • Aynı Daldaki Bağlı Ortaklık Fellow Subsidiary
 • Ayrı Olarak Tanımlanabilir Separately Identifiable
 • Ayrılabilir Maddi Duran Varlık Separable Assets
 • Az Gelişmiş Ülke Less Developed Countries
 • Azaltma Curtailment
 • Azınlık Payı Minority Interest