Sign In

İngilizce - Türkçe

 • Acceptable Under IFRSs UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
 • Account Hesap
 • Accountability Of Management Yönetimin Sorumluluğu
 • Accounting Muhasebe
 • Accounting Cost Muhasebe Maliyeti
 • Accounting Costs Muhasebe Giderleri
 • Accounting Estimate Muhasebe Tahmini
 • Accounting For İnventories Stokların Muhasebeleştirilmesi
 • Accounting Income Muhasebe Geliri (Karı)
 • Accounting Loss Muhasebe Kaybı
 • Accounting Model Muhasebe Modeli
 • Accounting Officer Sayman
 • Accounting Period Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
 • Accounting Plan Muhasebe Planı
 • Accounting Policy Muhasebe Politikası
 • Accounting Price Muhasebe Fiyatı
 • Accounting Principle Muhasebe İlkesi
 • Accounting Profit Muhasebe Karı / Ticari Kar
 • Accounting Record Muhasebe Kaydı
 • Accounting Risk Muhasebe Riski
 • Accounting Treatment Muhasebeleştirme Yöntemi
 • Accounting Unit Muhasebe Birimi
 • Accounts Receivable Alıcılar
 • Accrual Basis Tahakkuk Esası
 • Accrual Basis Of Accounting Tahakkuk Esasına Göre Muhasebe
 • Accrual Date Tahakkuk Tarihi
 • Accrual İncome Tahakkuk Etmiş
 • Accrual Tax Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
 • Accrued Liabilities Borç Tahakkukları
 • Accumulated (Amortisation, Int Birikmiş (İtfa Payları, Faiz,
 • Accumulated Amount Birikmiş Meblağ
 • Accumulated Arrears Ödenmemiş Borçlar
 • Accumulated Charges Birikmiş Masraflar
 • Accumulated Compensated Absences Birikmiş Ücretli İzin
 • Accumulated Compensated Absen Birikmiş Ücretli İzinler
 • Accumulated Dividend Birikmiş Kar,Temettü
 • Accumulated Earnings Dağıtılmamış Karlar
 • Accumulated İncome Birikmiş Gelir
 • Accumulated Pimms Birikmiş Karlar
 • Accumulated Profit or Loss Geçmiş Yıllar Karları Veya Zar
 • Achieve Comparabilitiy Karşılaştırılabilirliğin Sağl
 • Acquiree Edindiren
 • Acquirer Edinen
 • Acquisition Edinme, (Elde Etme, İktisap Et
 • Active Market Aktif Piyasa
 • Active Market Aktif Piyasa
 • Actuarial Assumptions Aktuaryal Varsayımlar
 • Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
 • Actuarial Gains And Losses Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
 • Actuarial Method Aktüeryal Metod
 • Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
 • Actuarial Valuation Aktuaryal Değerleme
 • Actuarial Valuation Method Aktuaryal Değerleme Yöntemi
 • Additional Comparative Info Karşılaştırmalı Ek Bilgi
 • Additional Consideration Ek Teminat ( Tazminat)
 • Adjust For Consolidation Procedures Konsolidasyon Düzeltmesi
 • Adjusted Weighted- Average Shares Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
 • Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar
 • Administrative Expenses Genel Yönetim Giderleri
 • Admission Fees Giriş Aidatları
 • Advance Avans
 • Adverse Event Olumsuz Gelişme
 • After- Tax Amount Vergi Sonrası Tutar
 • Agency Acente
 • Aggregate Toplam
 • Aggregation Toplama
 • Agricultural Activitiy Tarımsal Faaliyet
 • Agricultural Produce Tarımsal Ürün
 • Allocation Dağıtım ( Tahsis)
 • Allowance Tahsisat, Ödenek, Karşılık
 • Allowed Alternative Treatment Kabul Alternatif Yöntem
 • Amortisation Amortisman ( İtfa)
 • Amortisation Method Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
 • Amortisation Period Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
 • Amortised Cost İtfa Edilmiş Maliyet
 • Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
 • Amount Of Inventories Stokların Tutarı
 • Amount Per Share Hisse Başına Tutar
 • Amount Recoverable Geri Kazanılabilir Tutar
 • Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
 • Analysis Analiz Etme
 • Annual Leave Yıllık İzin
 • Annual Periods Yıllık Dönemler
 • Annuitant Yıllık Sigortalı
 • Annuitisation Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
 • Annuity Yıllık Düzenli Gelir
 • Antidilution Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
 • Antidilutive Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
 • Appendix Ek
 • Application Of Requirements Koşulların Uygulanması
 • Arm’s Length Transaction Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
 • Asking Price Teklif Fiyatı
 • Assess Değer Biçmek
 • Asset Varlık ( Aktif)
 • Asset Exchange Transactions Varlık Takas İşlemleri
 • Assets Acquired Edinilen Varlıklar
 • Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
 • Associate İştirak
 • Auction İhale
 • Audit Denetim
 • Audit Report Denetim Raporu
 • Authorise Onaylama
 • Available-For-Sale Satılmaya Hazır