Sign In

İngilizce - Türkçe

  • Acceptable Under IFRSs UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
  • Account Hesap
  • Accountability Of Management Yönetimin Sorumluluğu
  • Accounting Muhasebe
  • Accounting Cost Muhasebe Maliyeti
  • Accounting Costs Muhasebe Giderleri
  • Accounting Estimate Muhasebe Tahmini
  • Accounting For İnventories Stokların Muhasebeleştirilmesi
  • Accounting Income Muhasebe Geliri (Karı)
  • Accounting Loss Muhasebe Kaybı
  • Accounting Model Muhasebe Modeli
  • Accounting Officer Sayman
  • Accounting Period Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
  • Accounting Plan Muhasebe Planı
  • Accounting Policy Muhasebe Politikası
  • Accounting Price Muhasebe Fiyatı
  • Accounting Principle Muhasebe İlkesi
  • Accounting Profit Muhasebe Karı / Ticari Kar
  • Accounting Record Muhasebe Kaydı
  • Accounting Risk Muhasebe Riski
  • Accounting Treatment Muhasebeleştirme Yöntemi
  • Accounting Unit Muhasebe Birimi
  • Accounts Receivable Alıcılar
  • Accrual Basis Tahakkuk Esası
  • Accrual Basis Of Accounting Tahakkuk Esasına Göre Muhasebe
  • Accrual Date Tahakkuk Tarihi
  • Accrual İncome Tahakkuk Etmiş
  • Accrual Tax Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
  • Accrued Liabilities Borç Tahakkukları
  • Accumulated (Amortisation, Int Birikmiş (İtfa Payları, Faiz,
  • Accumulated Amount Birikmiş Meblağ
  • Accumulated Arrears Ödenmemiş Borçlar
  • Accumulated Charges Birikmiş Masraflar
  • Accumulated Compensated Absences Birikmiş Ücretli İzin
  • Accumulated Compensated Absen Birikmiş Ücretli İzinler
  • Accumulated Dividend Birikmiş Kar,Temettü
  • Accumulated Earnings Dağıtılmamış Karlar
  • Accumulated İncome Birikmiş Gelir
  • Accumulated Pimms Birikmiş Karlar
  • Accumulated Profit or Loss Geçmiş Yıllar Karları Veya Zar
  • Achieve Comparabilitiy Karşılaştırılabilirliğin Sağl
  • Acquiree Edindiren
  • Acquirer Edinen
  • Acquisition Edinme, (Elde Etme, İktisap Et
  • Active Market Aktif Piyasa
  • Active Market Aktif Piyasa
  • Actuarial Assumptions Aktuaryal Varsayımlar
  • Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
  • Actuarial Gains And Losses Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
  • Actuarial Method Aktüeryal Metod
  • Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
  • Actuarial Valuation Aktuaryal Değerleme
  • Actuarial Valuation Method Aktuaryal Değerleme Yöntemi
  • Additional Comparative Info Karşılaştırmalı Ek Bilgi
  • Additional Consideration Ek Teminat ( Tazminat)
  • Adjust For Consolidation Procedures Konsolidasyon Düzeltmesi
  • Adjusted Weighted- Average Shares Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
  • Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar
  • Administrative Expenses Genel Yönetim Giderleri
  • Admission Fees Giriş Aidatları
  • Advance Avans
  • Adverse Event Olumsuz Gelişme
  • After- Tax Amount Vergi Sonrası Tutar
  • Agency Acente
  • Aggregate Toplam
  • Aggregation Toplama
  • Agricultural Activitiy Tarımsal Faaliyet
  • Agricultural Produce Tarımsal Ürün
  • Allocation Dağıtım ( Tahsis)
  • Allowance Tahsisat, Ödenek, Karşılık
  • Allowed Alternative Treatment Kabul Alternatif Yöntem
  • Amortisation Amortisman ( İtfa)
  • Amortisation Method Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
  • Amortisation Period Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
  • Amortised Cost İtfa Edilmiş Maliyet
  • Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
  • Amount Of Inventories Stokların Tutarı
  • Amount Per Share Hisse Başına Tutar
  • Amount Recoverable Geri Kazanılabilir Tutar
  • Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement) Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
  • Analysis Analiz Etme
  • Annual Leave Yıllık İzin
  • Annual Periods Yıllık Dönemler
  • Annuitant Yıllık Sigortalı
  • Annuitisation Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
  • Annuity Yıllık Düzenli Gelir
  • Antidilution Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
  • Antidilutive Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
  • Appendix Ek
  • Application Of Requirements Koşulların Uygulanması
  • Arm’s Length Transaction Piyasa Şartlarında Muvazaasız İşlem
  • Asking Price Teklif Fiyatı
  • Assess Değer Biçmek
  • Asset Varlık ( Aktif)
  • Asset Exchange Transactions Varlık Takas İşlemleri
  • Assets Acquired Edinilen Varlıklar
  • Assets Held By A Long- Term Employee Benefit Fund Uzun Vadeli Emeklilik Fonlarının Sahip Olduğu Varlıklar
  • Associate İştirak
  • Auction İhale
  • Audit Denetim
  • Audit Report Denetim Raporu
  • Authorise Onaylama
  • Available-For-Sale Satılmaya Hazır