Sign In
KPMG VERGİ / Pratik Bilgiler / Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri / İş Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları (2016)

İş Kanunu'na Göre İdari Para Cezaları (2016)

​​​4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ​ ​ ​
​(01.01.2016 Tarihinden İtibaren) ​ ​ ​
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
3/1-298​​İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)173
3/298İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 17.700
3,8598Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)1.766
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için141
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için141
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için141
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için141
2899/cÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için141
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için584
30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için2.211
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için2.211
32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için161
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için161
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için161
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek584
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek584
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek584
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için285
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için285
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için285
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için285
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için285
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak1.560
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için285
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak1.560
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek1.560
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak1.560
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak1.560
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak1.560
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek1.560
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek1.560
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak1.560
90106İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak17.700
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek14.160
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak14.160
96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları14.160
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek14.160​